ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) ชั้น 5 ห้อง 508-509
โทร.
: 02-579-1111 ต่อ 2425,2426
แฟกซ์
: 02-579-1111 ต่อ 2244
อีเมล์
: job@spu.ac.th