สถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

สถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

รายชื่อสถานประกอบการเครือข่ายสหกิจศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การประชาสัมพันธ์ คลิกดูรายละเอียด
การโฆษณา คลิกดูรายละเอียด
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คลิกดูรายละเอียด
การออกแบบสื่อสารออนไลน์ คลิกดูรายละเอียด

 

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การตลาด คลิกดูรายละเอียด
การจัดการ คลิกดูรายละเอียด
การเงินและการธนาคาร คลิกดูรายละเอียด
การค้าระหว่างประเทศ คลิกดูรายละเอียด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์———— คลิกดูรายละเอียด

 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลิกดูรายละเอียด

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิขา รายชื่อสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ  ———– คลิกดูรายละเอียด

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิขา รายชื่อสถานประกอบการ
ธุรกิจการบิน คลิกดูรายละเอียด
การจัดการโรงแรม คลิกดูรายละเอียด
การจัการการท่องเที่ยว ————– คลิกดูรายละเอียด

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิกดูรายละเอียด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกดูรายละเอียด
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คลิกดูรายละเอียด
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คลิกดูรายละเอียด

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
วิศวกรรมเครื่องกล คลิกดูรายละเอียด
วิศวกรรมไฟฟ้า คลิกดูรายละเอียด
วิศวกรรมโยธา คลิกดูรายละเอียด
วิศวกรรมอุตสาหการ —————— คลิกดูรายละเอียด

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
สถาปุัตยกรรม ———————— คลิกดูรายละเอียด

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
International Business Communication คลิกดูรายละเอียด
International Hospitality Management คลิกดูรายละเอียด

 

นิติศาสตร์

สาขาวิชา รายชื่อสถานประกอบการ
นิติศาสตร์ —————————– คลิกดูรายละเอียด