คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา 

1.   เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 หรือเทียบเท่า 

2.   ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(
GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

3.   ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

สนับสนุนทุน 20% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร*

เมื่อเลือกเรียนสาขาวิชาในวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม บางเขน (กทม.) เท่านั้น

·         สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)  จำนวน 20 ทุน

·         สาขาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 10 ทุน

 

*หมายเหตุ 

1. เงื่อนไขเป็นไปตามวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน (กทม.) กำหนด

2. รับสมัครเข้าร่วมโครงการไม่จำกัดจำนวน / จำกัดจำนวนทุนที่ได้รับ

 

กำหนดการสมัคร

วันนี้ – 30 เมษายน 2565          สมัคร และยื่นแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมเรียงความ

6 พฤษภาคม 2565                   ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน

7 – 15 พฤษภาคม 2565            ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุน iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ

 

*หมายเหตุ

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มาลงทะเบียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ทุนที่ได้รับ

วิธีการสมัคร

1.   กรอกสมัครและชำระค่าสมัคร 200 ผ่าน www.spu.ac.th
หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2

2.  แนบไฟล์ Portfolio  ผ่าน www.spu.ac.th หรือ ส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเรียงความ เรื่อง
“ทำไมถึงต้องเรียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” ใน
Version ภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1.   นำส่งกับเจ้าหน้าที่แนะแนว

2.   นำส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ สำนักงานรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900 (วงเล็บหน้าซองว่า “ยื่นทุน iScholarship วิทยาลัยนานาชาติ 65”)

3.   นำส่งด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่

4.   นำส่งโดยอัพโหลด
Portfolio เป็นไฟล์
PDF ขนาดไม่เกิน 20 MB ผ่าน คลิก

3.       ส่ง Clip VDO แนะนำตนเอง ใน Version ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 3 นาที ผ่าน คลิก

 

เงื่อนไขหลังการรับทุน

1.นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องไม่มีผลการเรียนเป็น F

2.หากผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน จะถูกยกเลิกทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด

3.นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนของหลักสูตรนั้น ๆ ทุกภาคเรียน

4.นักศึกษาจะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง
ๆตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด

5.หากนักศึกษามีผลการเรียนต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลการเรียนเป็น F ในภาคเรียนใด สิทธิในการรับทุนส่วน 20%
ในภาคเรียนถัดไปถือเป็นอันสิ้นสุด

6.กรณีนักศึกษาเลือกแผนการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ ทุนส่วนลดดังกล่าว
ไม่สามารถใช้กับค่าเล่าเรียนในสถาบันต่างประเทศได้

7.กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
ทุนส่วนลดถือเป็นอันสิ้นสุดลงในภาคเรียนสุดท้ายที่หลักสูตรกำหนด

 

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ชำระค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศได้

 

หลักฐานการสมัคร

 

1.    สำเนาใบรับรองเกรดเฉลี่ย 5 เทอม      

2.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                       

3.    ใบเสร็จจ่ายค่าสมัคร 200 บาท

4.    Portfolio ที่เกี่ยวกับผลงานและกิจกรรม รวมถึงความสามารถพิเศษต่างๆ แนบไฟล์ PDF ผ่านระบบรับสมัครหรือนำส่งตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในวิธีการสมัคร

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  :  08 4751 2900 ,08 1425 4242

โทร. 02 558 6888 ต่อ 2013-14  โทรสาร. 02 558 6888 ต่อ 2117