ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

Showcase_Relationship
sipa1

โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ให้การสนับสนุน  จัด…
tmi_01

บันทึกข้อตกลงร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเวชสารสนเทศ ครั้งที่1

สมาคมเวชสารสนเทศไทย กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เห็นสมควรให้นัก…
obec

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคย…
r v b

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิ…