ผลงานอาจารย์

January_2015

Smarter Technology Trends for 2015 CIO World & Business ,January 2015

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Smarter Technology Trends for 2015″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 152,January 2015 (Page 58-59)

ดาวน์โหลดผลงาน