ผลงานอาจารย์

January 2016_002

Mobile Appication CIO WORD & BUSINESS JANUARY 2016

ผศ.สุพล พรมมาพันธุ์

(บทความทางวิชาการ) Mobile Appication ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS JANUARY 2016 หน้า 60 – 61 ISSUE 164

ดาวน์โหลดผลงาน