project

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

sipa1

โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ให้การสนับสนุน  จัด โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยใช้การฝึกงานนักศึกษา หรือ จัดโปรแกรมแบบสหกิจศึกษา (Co-Operative Education) ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนผู้จบการศึกษา IT  ที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค  คอมพิวเตอร์แท๊บเลต หรือ สมาร์ทโฟน  ที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดงานโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม  โดยใช้การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่การทำงาน ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจด้านไอที ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดงาน