project

งานวิจัย

โครงการทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2553

งานวิจัย

วิจัยองค์ความรู้ (ทุนวิจัยภายใน)

1. การพัฒนานโยบายการแทนที่ข้อมูลในเว็บแคชที่มุ่งลดค่าใช้จ่าย ของการโหลดข้อมูล
    จากคลาวด์(สารสนเทศคอมพิวเตอร์)     (ดร.เทพฤทธิ์  บัณฑิตวัฒนาวงศ์)

2. service engineering for service management system (phase II)    (ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์)

3. นวัตกรรมด้านบริการเบ็ดเสร็จด้วยเทคโนโลยี widget (phase II)      (ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์)

4. collaborative pedagogical implication of e-learning (phase II)   (ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์)

5. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ทำให้นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร มีสภาพรอพินิจ
    สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   (ผศ.อำนาจ วังจีน) 

วิจัยชั้นเรียน

1. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา CSE105โครงสร้างข้อมูล  
    
สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  (อ.อดิศักดิ์  ศุภธนสินเขษม)
2. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ICT303 การโปรแกรมแบบหล่อหลอม
    และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยี
    สารสนเทศ   (ดร.วสุวรรธน์  พงศ์ขจร)

3. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา BCS121 การเขียนโปรแกรม 2 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.มาสวีร์  มาศดิศรโชติ)

ทุนวิจัยภายนอก

1. แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    กรณีศึกษา: ชุมชนคลองเปรมประชากร   (ผศ.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ)