project

ผลงานอาจารย์

February_2015

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต CIO World & Business February 2015

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 152,February 2015 (Page 58-59)

ดาวน์โหลดผลงาน