project

บทความทางวิชาการ

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ภัยคุกคามแห่งศตวรรษที่ 21

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ภัยคุกคามแห่งศตวรรษที่ 21”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 หน้า 57 – 66

ดาวน์โหลดผลงาน