ผลงานนักศึกษา

รางวัลสหกิจศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศสหกิจศึกษา จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 4 รางวัล ในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ “The Best Organization for Cooperative Education” จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558 ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำหรับรางวัลสหกิจศึกษา 4 รางวัลได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “พัฒนาอุปกรณ์สำหรับวิจัยทางด้านเคมี”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Application คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นบนระบบปฏิบัติการ Android”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นในห้องเซิร์ฟเวอร์”
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “ประมวลผลการวิเคราะห์และติดตามการทำงานในบริษัท บลูบอล จำกัด”