project

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

r v b

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ภายใต้โครงการ “กลุ่มคณะพี่โรงเรียนน้อง ซึ่งได้ตระหนักในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยะประเทศ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน หรือสามารถเข้าดูเว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th