project

ผลงานอาจารย์

บทความทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : ข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับองค์กรยุคใหม่

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
ดาวน์โหลดผลงาน