project

ผลงานอาจารย์

May 2016_002

ทีวีดิจิตอล ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS May 2016

ผศ.สุพล พรมมาพันธุ์

(บทความทางวิชาการ) ทีวีดิจิตอล
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS May 2016 ISSUE 168 Page 60 – 61

ดาวน์โหลดผลงาน