project

ผลงานอาจารย์

March 2016_002

ความสำคัญของการเรียนไอที ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & BUSINESS March 2016

ผศ.สุพล พรมมาพันธุ์

(บทความทางวิชาการ) ความสำคัญของการเรียนไอที ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & BUSINESS March 2016 ISSUE 166  หน้า 60-61

 

ดาวน์โหลดผลงาน