project

การจัดการองค์ความรู้

คลังความรู้ IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management หรือสารมารถเข้าดูที่ลิงค์ http://192.168.111.76/mediawiki/index.php/