project

ผลงานอาจารย์

CIO WORLD Februry 20162

ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ CIO WORLD & BUSINESS February 2016

ผศ.สุพล พรมมาพันธุ์

(บทความทางวิชาการ) ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORLD & BUSINESS February 2016 ISSUE 165  หน้า 60-61

 

 

 

ดาวน์โหลดผลงาน