project

ผลงานอาจารย์

April 2016_002

การใช้ IT ในอุตสาหกรรมสาธารณสุข ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS April 2016

ผศ.สุพล พรมมาพันธุ์

(บทความทางวิชาการ) “การใช้ IT ในอุตสาหกรรมสาธารณสุข”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS April 2016 ISSUE 167 Page 60 – 61

ดาวน์โหลดผลงาน