project

บทความทางวิชาการ

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : ข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับองค์กรยุคใหม่

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : ข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับองค์กรยุคใหม่”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 หน้า 59 – 66

ดาวน์โหลดผลงาน