ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่นของสาขา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

  • เน้นการทำวิจัยขั้นสูงที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน การประมวลผลแบบคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

  • หลักสูตรมุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นล้ำหน้าทันสมัย

  • เน้นการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันและหาคำตอบเชิงนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล

  • หลักสูตรมีความพร้อมในการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนวิจัยระดับชาติ อาทิ ทุนวิจัย วช. ทุนวิจัย สกว. ทุนวิจัย สกอ. และ ทุนวิจัย กสทช.

  • คณาจารย์มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ขึ้นไป (ตารางเทียบระดับความสามารถของ CERF ไฟล์แนบ)

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
48 หน่วยกิต
  • ตลอดหลักสูตร / 630,000.-
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 - 2566

แผนการศึกษา แบบ 1.1 (Thesis only) ปีการศึกษา 2564 – 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา

จำนวน หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาค 1/2564

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 1 ภาค 2/2564

ITE898A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2564

ITE898B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 1/2565

ITE898C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2565

ITE898D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE898E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2566

ITE898F วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2566

ITE898G วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2566

ITE898H วิทยานิพนธ์

6

 

รวม

48

แผนการศึกษา แบบ 2.1 (Course work + Thesis) ปีการศึกษา  2564- 2566
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค เสาร์-อาทิตย์  

ปีการศึกษา / ภาคเรียน
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
จำนวน หน่วยกิต
วิชาปรับพื้นฐาน

TE513 การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ
ITE516 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ITE518 ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่
ITE608 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบคลาวด์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NC
NC
NC
NC

ปีที่ 1 ภาค 1/2564

ITE712 หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ITE731 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค 2/2564

ITE713 หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
ITE724 สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3
3

ปีที่ 1 ภาค ฤดูร้อน/2564

QEI700 การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน

NC

ปีที่ 2 ภาค 1/2565

ITE899A วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค 2/2565

ITE899B วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 2 ภาค ฤดูร้อน/2565

ITE899C วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 1/2566

ITE899D วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค 2/2566

ITE899E วิทยานิพนธ์

6

ปีที่ 3 ภาค ฤดูร้อน/2566

ITE899F วิทยานิพนธ์

6

 รวม

48

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาก่อนรหัส 59)
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา (นักศึกษารหัส 59-60)
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา (นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)

ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Information Technology)

ระยะเวลาการศึกษา

ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์  

 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาเอก

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.IT.) คลิก

CAREER PATH

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

• นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
• นักวิชาการอิสระ

ส่วนงานระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์

รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”  

ข่าวคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000