วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.IT.) มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอที เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ประกอบการยุคใหม่ในวงการไอทีในอนาคต นอกจากนี้เนื้อหาในหลักสูตร M.S.IT. ได้บรรจุเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ไว้ในวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความชอบและถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่ตรงความต้องการของตลาดไอทีในปัจจุบัน 

จุดเด่นของสาขา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

1. เรียน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด
2. ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
3. เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน
4. สนับสนุนส่งเสริมการสอบ IT Certificate และ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางวิชาชีพ
5. เน้นการเรียนการสอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. หลักสูตรฯสร้างความเป็น IT มืออาชีพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ชั้นนำด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาร่วมสอน
7. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหลักสูตรฯจัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบกิจการหลังจากจบหลักสูตรฯได้

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ :
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์ :

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561   

คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 

ปฏิทินการศึกษา 2565

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
36 หน่วยกิต
  • ตลอดหลักสูตร / 200,000.-
Popular

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน

วิสัยทัศน์ 
“To Provide the Strategic IT Profession with Strong Digital Skill”

สมัครเรียน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.spu.ac.th/register.landing.php
หรือหากติดปัญหาขัดข้องการลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11 
โทรศัพท์ 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

เคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course เรียนไอทีปริญญาโทอย่างไร ให้จบได้ภายใน 1 ปี  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • (อักษรย่อ) : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Master of Science (Information Technology)
  • (อักษรย่อ) : M.S. (Information Technology)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 1 ปี

ภาคปกติ
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ทำเนียบนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.IT.) คลิก

CAREER PATH

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ผู้ประกอบการยุคใหม่
– ผู้บริหารโครงการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
– ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
– ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Business Analyst
– ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
– ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการ
– อาจารย์สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

ส่วนงานระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์

รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”  

ข่าวคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000