เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Cybersecurity

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรขั้นเทพด้าน Data Security, PDPA, Network System และ Cloud Architecture เจาะลึกความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ สอนวิเคราะห์ระบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองรับโลกอนาคตยุคดิจิทัลเช่น Digital Twin และ Blockchain พร้อมกับใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) และทักษะในดูแลระบบให้ปลอดภัยกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและความมั่นคง ได้ฝึกฝีมือและมีประสบการณ์จริงกับองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง CTO, CDO หรือสร้างธุรกิจ Start up เป็นของตัวเอง

จุดเด่นของสาขา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

Cybersecurity
39,500 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 348,000 บาท
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน

จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น  Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

รายละเอียด

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรอง (Backup Site) ที่ได้มาตรฐาน มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อม ทันสมัย และมีความมั่งคงในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับการเรียน การสอน การค้นคว้า และการวิจัย

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  • (อักษรย่อ) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
  • (อักษรย่อ) : B.S. (Information and Communication Technology)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– นักการตลาดออนไลน์
– ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
– ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล

รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”  

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน Tcas

ทุนรับตรง Tcas รอบ 3
รับทุนสูงสุด 20,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000