วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

จุดเด่นของสาขา

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ล้ำหน้า นำเทรนด์ความรู้ด้าน Artificial Intelligence of Things (AIoT)  และเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware),ส่วนชุดคำสั่ง (Software) และปัญญาประดิษฐ์(AI) พัฒนาออกแบบระบบที่รองรับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น การออกแบบอุปกรณ์ IoT การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูลแบบทันเวลา(time series database) ระบบการตัดสินใจ ได้ฝึกมือในห้อง Maker Space สู่การทำงานจริงกับ Partner สมาคมไทยไอโอทีและองค์กรชั้นนำ

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
40100
34,100 ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 32,000
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการเรียน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

        สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

หลักสูตรต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจึงสามารถทำงานในด้านเทคโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวาง สามารถทำงานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเขียน และบริหารจัดการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ สามารถออกแบบ ติดตั้ง บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างกิจการ SME ได้

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
  • (อักษรย่อ) : B.Eng. (Computer Engineering)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00 น.

CAREER PATH

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

– วิศวกรคอมพิวเตอร์
– วิศวกรระบบเครือข่าย
– วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
– วิศวกรระบบฝังตัว
– วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
– วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
– ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
– นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.สุรชัย ทองแก้ว

อาจารย์ประจำ

อาจารย์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์

อาจารย์ประจำ

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในคณะวิชาที่มีปณิธานที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นตัวตนของนักศึกษา ภายใต้คำกล่าว “Make IT Your Way: สร้างความสำเร็จในแบบฉบับที่เป็นคุณ”  

ทุนการศึกษา

ทุน SPU โควตา

ทุนดีดี ที่ไม่ใช้คะแนน TCAS
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่ง Portfolio

ทุน SPU Portfolio 3 ดี

สายสะสม Port รับทุนสูงสุด 40,000 บาท*

ทุน SPU ตัวจริง

สมัคร ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน เรียนฟรี 100%*

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 1 46,200 41,200 42,800 15,300
ปีการศึกษาที่ 2 45,700 44,400 13,500
ปีการศึกษาที่ 3 43,100 48,600 10,900
ปีการศึกษาที่ 4 44,900 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 374,600

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 1 42,000 37,000 37,000 17,300
ปีการศึกษาที่ 2 40,500 39,200 14,500
ปีการศึกษาที่ 3 41,100 42,600 17,300
ปีการศึกษาที่ 4 41,100 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชา ลักษณะการกู้ยืมฯ เทอม 1 ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 41,400 36,400 364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 42,000 37,000 351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 46,200 41,200 374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 1 41,000 36,400 45,800 10,900
ปีการศึกษาที่ 2 33,100 50,800 12,900
ปีการศึกษาที่ 3 43,100 49,600 8,700
ปีการศึกษาที่ 4 48,500 19,200
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (4ปี) 364,000

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 1 52,400  47,400 50,800 22,700
ปีการศึกษาที่ 2 48,500 19,200 23,700
    ค่าเทอม (2ปี) 217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 1 52,400  47,400 43,400 22,700
ปีการศึกษาที่ 1 44,300 34,000 20,500
    ลักษณะการกู้ยืมฯ 1
    ค่าเทอม (2ปี) 217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000