NEWS & ACTIVITY

ข่าวและกิจกรรม

Tech Talk Blockchain

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หลักสูตร Tech Talk ในรายวิชา ICT199, CSC199, CPE199 โดยมีนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชาเข้าร่วม คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT SPU บุก Edtex (Thailand’s Education Technology Expo) โชว์ผลงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงผลงาน ใน Edtex (Thailand’s Education Technology Expo) งานมหกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Dek IT SPU สู่การเป็นผู้นำนักศึกษายุคใหม่

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำนักศึกษายุคใหม่ ซึ่งกิจกรรมมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ

ไอที-วิศวะ ค่ายผู้นำ Design Thinking: Micro Influencer

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ นักศึกษา วิศวะ-ไอที ในหัวข้อ “Design Thinking: Micro Influencer” ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566 เวลา

ITSPU x Mardodi CODE CAPM

คคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท มาดูดิ จำกัด จัดกิจกรรม Workshop การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ด้วย Flutter ภายในกิจกรรมจะมีเนื้อหา บรรยายแนะนำอาชีพด้าน IT ที่น่าสนใจ และ

Let’s Celebrate 53rd SPU Tech Fest 2023 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านไอทีศรีปทุม”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม Tech Fest 2023 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านไอทีศรีปทุม” พบกับ 4 ZONE… Knowledge Zone “IT

เปิดบ้านสานฝัน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565

บับัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ “เปิดบ้านสานฝัน” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ เปิดประสบการณ์การการเรียนรู้ และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปสเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ Senior Excutive Vice

press release

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่ 142,000 37,00037,00017,300
ปีการศึกษาที่ 240,50039,20014,500
ปีการศึกษาที่ 341,10042,60017,300
ปีการศึกษาที่ 441,10019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)351,800

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์2 + Human*41,400 36,400364,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร142,000 37,000351,800
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2 + Human*46,200 41,200374,600

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปีการศึกษาที่ 141,000 36,40045,80010,900
ปีการศึกษาที่ 233,10050,80012,900
ปีการศึกษาที่ 343,10049,6008,700
ปีการศึกษาที่ 448,50019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)364,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษาที่ 146,200 41,20042,80015,300
ปีการศึกษาที่ 245,70044,40013,500
ปีการศึกษาที่ 343,10048,60010,900
ปีการศึกษาที่ 444,90019,200
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (4ปี)374,600

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์36200,000

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคปกติ,วันอาทิตย์

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
ภาคเรียน ปกติ
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40050,80022,700
ปีการศึกษาที่ 248,50019,20023,700
  ค่าเทอม (2ปี)217,300
ภาคเรียน วันอาทิตย์
ปีการศึกษาที่ 152,400  47,40043,40022,700
ปีการศึกษาที่ 144,30034,00020,500
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ1
  ค่าเทอม (2ปี)217,300

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษาจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ปริญญาโท
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ48630,000