• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
 • สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลกสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
 • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
 • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
 • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
 • อิศรา นาคะวิสุทธิ์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
 • ภูริลาภ จุฑาวัชระพลภูริลาภ จุฑาวัชระพล
 • ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)
 • อัจจิมา มณฑาพันธุ์อัจจิมา มณฑาพันธุ์
 • ดร.นวรัตน์ แซ่โค้วดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
 • มาสวีร์ มาศดิศรโชติมาสวีร์ มาศดิศรโชติ
 • บุญศิริ มะสันบุญศิริ มะสัน
 • พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบพิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
 • ดร.สุรชัย ทองแก้วดร.สุรชัย ทองแก้ว
 • ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณีดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
 • ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุลชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
 • นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
 • อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษมอดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
 • นุชนีย์ จินดาเลิศ
 • วรวัฒน์ ปรีดาภัทรกุล
 • ประสิทธิ์ ภัทรกุลพงศ์
 • ทินภัทร บริรักษ์ทินภัทร บริรักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัยผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
 • ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
 • ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
 • ชลาธิป ทุมกานนท์ชลาธิป ทุมกานนท์
 • คุณกัณฐรัชต์ ชูมาคุณกัณฐรัชต์ ชูมา
 • คุณวลีพร จิตรพงษ์คุณวลีพร จิตรพงษ์
 • คุณเจนจีรา บูรพามงคลชัยคุณเจนจีรา บูรพามงคลชัย
 • คุณมะลิวัลย์ วิลัยคุณมะลิวัลย์ วิลัย
 • Suvil Chomchaiya
 • เฉลิมพล ทัพซ้ายเฉลิมพล ทัพซ้าย
 • ธรรมนูญ จามจุรีย์ธรรมนูญ จามจุรีย์
 • พิรพัฒน์ จันทรพิรพัฒน์ จันทร
 • อัญชลี บัวเมืองเก่าอัญชลี บัวเมืองเก่า
Suvil Chomchaiya
Lecturer, Division of Applied Computer Science, Department of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology
อีเมล์
: suvil.cho@gmail.com

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S (Computer Science)
Governors State University, University Park, IL, USA

ปริญญาโท: M.S (Business Administration)
California University of PA, California, PA, USA

ปริญญาตรี: B.Eng (Production Engineering)
King Mongkut Inst.of Tech. , Bangkok, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน :

Kasikorn Research Co., Ltd
ตำแหน่ง: Researcher (Year 2004-2005)

Governors State University, University Park
ตำแหน่ง: Graduate Assistant and Technology Coordinator (Year 2002-2003)

Siam Nissan Automobile Co, Ltd
ตำแหน่ง: Design and Development Engineer (Year 1992-1994)

รางวัลที่ได้รับ :

May 2006- March 2007, Research Team Member, The study of Human Resources Improvement in
Thailand’s HDD Industrial Cluster Project, National Electronics and Computer Technology Center
: NECTEC, Ministry of Science and Technology and Institute of Field Robotics (FIBO), KMUTTAugust 2006 – December 2007, Technology Consultant, The Development and Promotion of
Governmental Counter Services Project, The Office of the Public Sector Development Commission,
Office of the Prime MinisterApril 2005 – August 2006, Consultant, Competitiveness Enhancement Project in Fashioned
Business: Footwear Industry and its Related Raw Materials and Accessories, The Office of
Bangkok Fashion City, Ministry of Industry and Center for Branding, Institute of Field Robotics
(FIBO), KMUTTการดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถพิเศษ :

Programming Languages Experienced : Visual Basic 6.0, PHP Script, VB.NetPC Hardware: Troubleshooting & Repair, Network TroubleshootingDatabase : MS Access, MySql