faculty

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
  • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
  • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
  • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
  • อิศรา  นาคะวิสุทธิ์อิศรา  นาคะวิสุทธิ์
สุพล-1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: supon.ph@spu.ac.th, supon.is@gmail.com

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. (Information System : IS)
Strayer University, Washington D.C., USA

ปริญญาตรี: B.A. (Philosophy)
Mahamakut Buddhist University, Thailand

ประกาศนียบัตร: P.M. (Teacher - Thai Language)
Goverment Department of Teacher Training

ประสบการณ์การทำงาน :

COLUMNIST นิตยสาร CIO World & Business
ตำแหน่ง: COLUMNIST (2553 - ปัจจุบัน)

ประธาน “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
ตำแหน่ง: ประธาน (2555 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2549 - ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2547 - 2548)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: เลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ (2542 - 2546)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2538 - 2541)

Correspondence Supervisor at Star Petroleum Refinery (JGC Corporation) มาบตาพุด, จ.ระยอง
ตำแหน่ง: Supervisor (2536 - 2537)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานชมรมวาทศิลป์ และอาจารย์ประจำ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (2528 - 2532)


ตำแหน่ง:


ตำแหน่ง:

รางวัลที่ได้รับ :1. Inferior writing the Article of the Education build Human being and Human being build the Nation. Foundation of Dr.Suk Pukyaporn Sripatum University 2001.

2. Inferior writing the Article of Academic Unity: Sripatum University in the New Century. Foundation of Dr.Suk Pukyaporn Sripatum University 2000.

3. Inferior writing the Article of the characteristic of Thai Students in the future. Foundation of Dr.Suk Pukyaporn Sripatum University 1998

4. The winer of the poem because of the National Mother’s Day 1987

5. บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ :Big Data ความท้าทายใหม่ ขององค์กรยุคดิจิตอล CIO World & Business, Issue 135, August 2013 (Page 58-59)บทบาทไอที กับการประกันคุณภาพการศึกษา CIO World & Business, Issue 134, July 2013 (Page 58-59)Thailand NetRiders 2013 เสริมแกร่งกล้าพันธุ์ IT CIO World & Business, Issue 133, June 2013 (Page 52-53)ก้าวสู่ MOS Olympic 2023 ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 132, May 2013 (Page 40-41)ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ไอซีทีไทยด้วยฟรี Wi-Fi ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 131, April 2013 (Page 52-53)SPU Mobile Apps Workshop & Contest 2013 by Samsung ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 130, March 2013 (Page 56-57)บทบาท IT กับสหกิจศึกษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 127, October 2012 (Page54-55)อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เปิดตลาดแรงงาน
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 126, September 2012 (Page 54-55)การใช้ Social Media กับการสอนอุดมศึกษายุคใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 125, August 2012 (Page 44-45)กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับการแข่งขันของมหาวิทยาลัยเอกชน :
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 (APHEIT CONFERENCE 2012) 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 หน้า 25รวมพลังหนุ่มสาวชาวไอที : BugDay Bangkok 2012
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 124, June 2012 (Page 44-45)แจกแท็บเล็ต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิเคราะห์ ปัญหาหรือโอกาส
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 123, May 2012 (Page 44-45)วิเคราะห์ ปัญาหา หรือ โอกาส :แจกแท็บเล็ตนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-3
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 (หน้า 4)ความเป็นส่วนตัวบนโลกออนน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 122, March-April 2012 (Page 44-45)ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่นิยมมากที่สุด
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 121, February (Page 44-45)เจเนอเรชั่นเน็ต : คนสายพันธ์ใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 120, January 2012 (Page 46-47)เมกะเทคโนโลยี แนวโน้มใหม่ในปี 2011
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 119, December 2011 (Page 42-43)เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 118, October 2011 (Page 30-31)บทบาทสื่อสังคมออนไลน์กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 117, August 2011 (Page 28-29)บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดกับเด็กไทยสมัยใหม่
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 116, July 2011 (Page 34-35)กลยุทธ์การหาเสียงด้วยโซเชี่ยลมีเดีย
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 115, June 2011 (Page 28-29)การประยุกต์ใช้ RFID เทคโนโลยี
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 114, May 2011 (Page 32-33)การพนันออนไลน์มหันตภัยร้ายของสังคม
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 113, April 2011 (Page 30-31)แฉ : กลวิธีการโกงบนโลกออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 112, March 2011 (Page 32-33)ก้าวสู่สงครามบนโลกไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 111, February 2011 (Page 32-33วิกิลีกส์ : เว็บจอมแฉการทูตโลก
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 110, January 2011 (Page 38-39)โซเชียลมีเดีย : บรรทัดฐานใหม่ในการหาเสียง
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5319 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4วิกิลีกส์ : ตำนานแห่งสื่อเสรี
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5311 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4การรณรงค์หาเสียงด้วยโซเชียลมีเดีย
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5304 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หน้า 4พลังเจเนอเรชั่นเน็ตกับการเลือกตั้ง
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5290 วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4การพนันออนไลน์มหันตภัยร้ายของสังคม
ลงตีพิมพ์ในหนังสือวารสาร CIO World & Business, Issue 113, April 2011มีอะไรใหม่ : ในร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2554
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5284 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4บทบาทสื่อสังคมออนไลน์กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 4พิเคราะห์ : ร่างแนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5265 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554 หน้า 5ทุกข์ของคนไม่มีบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5251 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554 หน้า 5แฉ : กลวิธีการโกงบนโลกออนไลน์
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 112, March 2011, Page 32-33จากตำนานหวยออนไลน์ สู่วังวนแห่ง 3จี
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 หน้า 513 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารประชาชนได้อะไร?
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5213 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 4ก้าวสู่สงครามบนโลกไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 111, February 2011, Page 32-33ออนไลน์กามเทพสื่อรัก
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5221 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “วิกิลีกก์: เว็บจอมแฉแห่งโลกไซเบอร์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 110, January 2011, Page 38-39บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คนพันธุ์ใหม่ : เจเนอเรชั่นเน็ต” ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5187 วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เตรียมรับมือภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ปี 2554″ ลงตีพิมม์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5179 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Mega Technology เทรนด์ใหม่ในปี 2011″
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2,886 วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 หน้า A9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “รวมพลคนไอที BarCamp Bangkok 4″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 109, December 2010, Page 40-41บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บุคคลแห่งปีของไทม์ : สะท้อนสู่สังคมไทย”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5160 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สงครามไซเบอร์ในศตวรรษที่ 21″
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5155 วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สุดยอด 10 อันดับเทคโนโลยีไร้สายปี 2010″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 108, November 2010บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บ่อนออนไลน์ : ภัยเงียบทำลายเยาวชน”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5131 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หน้า4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กรณีศึกษา : พระใช้เฟซบุ๊กเหมาะสมหรือไม่?”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5116 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Facebook เว็บยิ่งใหญ่ทรงพลังในศตวรรษที่ 21″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 107, October 2010บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เว็บโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คช่วยภัยน้ำท่วม”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5110 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สัมผัส : นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 5104 วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “มิติใหม่ : บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดกับเด็กแรกเกิด”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5096 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พิเคราะห์ : 3จี 6 เดือน ตามแบบฉบับของทีโอที”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5087 วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ซิลิคอน วอลเล่ย์ ตำนานแห่งวงการไอที”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 106, September 2010 Page 36-37บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “3จี ถนนสายนี้มีอาถรรพ์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5080 วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เจาะประเด็นร้อน 3G เทคโนโลยี”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5073 วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พฤติกรรมกลโกงบนโลกออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5061 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความรู้ ความลับ ในเว็บวิกิลีกก์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5053 วันพฤหัสที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปฏิรูปสื่อเพื่อรองรับระบบดิจิตอล”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5047 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จากม้าโทรจันสู่ไวรัสคอมพิวเตอร์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5033 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Facebook มีผู้ใช้ครบ 500 ล้านคน”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ลับ ลวง พราง ในแบล็คเบอร์รี่สมาร์ทโฟน”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5028 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2553 หน้า 6บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ยุคทองแห่ง 4G Mobile Technology”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 105 August 2010 Page 48-49บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความเป็นส่วนตัวบนโลกไซเบอร์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5024 วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ศึกชิงบัลลังก์ร้านขายหนังสือออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 104, July 2010บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Adobe Flash Player 10.1 ใหม่สำหรับอุปกรณ์มือถือ”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยกลยุทธ์ CRM”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 103, June 2010บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Silicon Valley ลำดับถัดไปอาจเป็นนิวยอร์ค”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การสร้างโรดแม็พวิถีชีวิตบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Yahoo! Answers ครบ 1 พันล้านคำตอบ”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ยักษ์ผวา : ร่าง พ.ร.บ.ค้าปลีกค้าส่ง”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบปฏิบัติการใหม่ BlackBerry OS 6.0″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “AOL ฉลองครบรอบ 25 ปีอย่างยิ่งใหญ่”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จากคอมพิวเตอร์สู่ห้องนอนด้วย Digital Media Player”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google TV ได้ฤกษ์เปิดตัวในงาน Google I/O 2010″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “แอปเปิลเตรียมเปิดตัว iPhone 4 ในงาน WWDC 2010″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ร้านขายหนังสือออนไลน์ยี่ห้อ Google Editions”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ไมโครซอฟท์เตรียมเปิดตัว IE9″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “แกะรอย : Google Day”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ท็อป 10 เว็บสังคมออนไลน์ปี 2010″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “แกะกล่อง : Microsoft Office 2010″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ตอบโจทย์สมาร์ทโฟนด้วย Windows Phone 7″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Top 10 เทคโนโลยีไร้สายปี 2010″
ลงตีพิมพ์บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google Buzz ทางเลือกใหม่ของเว็บสังคมออนไลน์”
ลงตีพิมพ์บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยีแห่งอนาคต”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จาก iPod ถึง iPad”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ล้วงลึก : พรบ.คอมพิวเตอร์”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ก้าวสู่ยุคทองของ 4G Mobile Technology”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จับกระแส : IT Outsourcing”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เจาะประเด็น : พรบ.คอมพิวเตอร์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ขับเคลื่อนวิถีชีวิตด้วย Web 3.0″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เกาะติดกระแส BlackBerry”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กลยุทธ์การทำตลาดผ่าน e-Mail”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “e-Auction กับแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ : มิติใหม่แห่งการโฆษณา”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กะเทาะเปลือกไมโครซอฟท์วินโดวส์ 7″
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Biometrics เทคโนโลยี สุดยอดระบบการรักษาความปลอดภัย”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “มหัศจรรย์โลกของหุ่นยนต์”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คอมพิวเตอร์มือถือ ปัจจัยที่ 5 ของโลกดิจิตอล”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ราย 3 วัน ฉบับที่ 2466 วันที่ 1-3 ตุลาคม พ.ศ. 2552 หน้า 31บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Internet Explorer แชมป์เว็บบราวเซอร์ 2009″
ลงตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “นวัตกรรม RFID เทคโนโลยี”
ลงตีพิมพ์ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ใน Breaking news วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การโฆษณาผ่าน SMS”
ลงตีพิพม์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับที่ 6853 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552 หน้า 9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Watch Phone เทคโนโลยี”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับที่ 2398 วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 หน้า B6บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “แนวโน้มของระบบสารสนเทศในอนาคต (Trend of Information Systems in the Future)”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร ส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 183 ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2548 หน้า 168บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเลือกซื้อ Desktop Computer”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 504 วันที่ 10-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 17บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สำนักงานอัตโนมัติกลยุทธ์ข้อได้เปรียบเพื่อการแข่งขัน ตอนที่ 2 (Office Automation for Strategic Advantage )”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร T-Electric ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2551 หน้า 35บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สำนักงานอัตโนมัติกลยุทธ์ข้อได้เปรียบเพื่อการแข่งขัน ตอนที่ 1 (Office Automation for Strategic Advantage)”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร T-Electric ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2551 หน้า 36บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยเครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (The Business Value of Communication Networks)”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร NECTEC ฉบับที่ 78 เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2551 หน้า 58บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ประชามติหวยออนไลน์…กับชะตากรรมของนักเสี่ยงโชค”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พิเคราะห์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ควบคุมจริยธรรมได้จริงหรือ?”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับที่ 4572 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สุดแผ่นดิน : เราถอยต่อไปไม่ได้อีกแล้ว”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การตลาดออนไลน์…ไม่ยากอย่างที่คิด”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับที่ 68,15 ฉบับวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552 หน้า 9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Moblog เทคโนโลยี”ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 4096 วันจันทร์ที่ 13 – วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ.2552 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “1 ทศวรรษ : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ…กับสื่อสร้างสรรค์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบนำร่องหาพิกัดตำแหน่ง (Global Positioning Systems: GPS)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หน้า B5บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “มุ่งสู่ฮับ : ไทยศูนย์กลางการศึกษาเป็นได้จริงหรือ?”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ตามไปดู : แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ : มะเร็งร้ายของสังคมไทย”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 3″
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ ฉบับที่ 58 วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 หน้า A5บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ประเภทของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2″
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ ฉบับที่ 57 วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า A5บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ประชามติหวยออนไลน์…กับชะตากรรมของนักเสี่ยงโชค”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ธุรกิจอัจฉริยะ : ศักยภาพใหม่ขององค์กร (Business Intelligence : New Potential of an Organization)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ ฉบับที่ 62 วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ.2552 หน้า A7บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ชาติอ่อนแอ…เพราะเยาวชนถูกมอมเมา”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กระแสสังคม กระแสเทคโนโลยี”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับที่ 4528 วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “A World of Computers”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ ฉบับที่ 66 วันที่ 24 – 30 เมษายน พ.ศ. 2552 หน้า 17บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Wi-Fi เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตไร้สายฉับไว”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2552 หน้า 17บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Weblog มิใช่เพียงตำนานแห่ง Diary”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Business รายสัปดาห์ ฉบับที่ 59 วันที่ 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม พ.ศ. 2552 หน้า A5บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับ 6677 วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552 หน้า 9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “โจทย์หิน : ปฏิรูปคน…ปฏิรูปการศึกษา”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปัญหาร้ายของสังคม”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สู่ยุคภาษีอาน…หาใช่ยุคพระศรีอาริย์ ”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สุดแผ่นดิน : เราถอยต่อไปไม่ได้อีกแล้ว”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ รายวัน ฉบับศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552 หน้า 4บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “วิสัยทัศน์ไอที (IT Vision)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 22-28 กันยายน พ.ศ.2551 หน้า 18บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “IT Outsourcing”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Business Thai รายสัปดาห์ วันที่ 1-7 กันยายน พ.ศ. 2551 หน้า 14บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “E-Commerce ทางเลือกยุควิกฤติเศรษฐกิจ”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 499 วันจันทร์ที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551
หน้า 21-22บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว (Embedded Computers)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 500 วันจันทร์ที่ 13 –วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หน้า 17-18บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal ฉบับที่ 508 วันที่ 8-14 ธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 16บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเลือกซื้อ Tablet PC”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 507 วันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 16บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเลือกซื้อ Notebook Computer”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 506 วันที่ 24-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 16บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Managing)”ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 498 จันทร์ที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 หน้า 17-18บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การขโมยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware & Software Theft)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 510 วันที่ 22-28 ธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 11บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเลือกซื้อ Desktop Computer”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Transport Journal รายสัปดาห์ ฉบับที่ 504 วันที่ 10-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หน้า 17บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เกมท้ารบ ระหว่าง IE & Firefox”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หน้า 14บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “แข่งเดือด Web Browsers”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Business Thai รายสัปดาห์ ฉบับที่ 379 วันที่ 15-21 ธันวาคม พ.ศ.2551 หน้า 13บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เว็บสังคมออนไลน์….โอกาสสร้างธุรกิจ”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Business Thai รายสัปดาห์ ฉบับที่ 370 วันจันทร์ที่ 13-วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551หน้า 15บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ : สื่อการเรียนรู้ที่สำคัญในมหาวิทยาลัย
(Information Technology : Important Learning Media in The University)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal ฉบับที่ 576 วันที่ 1 –7 สิงหาคม พ.ศ. 2548 หน้า 14บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อนาคต : โลกของหุ่นยนต์”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Business Thai รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 14-20 เมษายน พ.ศ.2551 หน้า 19)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Digital Harm ตอนจบ”
ลงตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 198 เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2551 หน้า 90บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Digital Harm ตอนที่ 1″
ลงตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 197 กุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ.2551 หน้า 84บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Computer Applications in Daily Life”
ลงตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 189 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 104บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จับกระแส Notebook Computer ราคาถูกมาแรง”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 23)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 8-14 พฤษภาคม พ.ศ.2549 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Customer Segmentation”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย ฉบับวันจันทร์ที่ 15-วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Butt Cam ตลาดเป็นของผู้บริโภค”
(ลงตีพิมพ์ในวารสาร Business.com Issue : 223 September 2007)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จับตา กระแสการลงทุนด้าน IT ในประเทศไทย”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ราย 3 วัน ฉบับที่ 859 วันที่ 5-8 มกราคม พ.ศ. 2551)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สู่ยุคผลิตภัณฑ์สินค้านาโนเทคโนโลยี”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6-12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 หน้า 9)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้าระวัง 4 มาตรา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน ฉบับวันพุธที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2550 หน้า 17)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ย่อโลกให้แคบลงด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Conferencing)”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 8)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การตลาดไร้พรมแดน (Global Marketing)”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย ฉบับวันที่ 9-15 กรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 9)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “นัยแห่งประชาพิจารณ์ ประชามติ”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 4)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “iPhone เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเหนือคำบรรยาย”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน ฉบับวัน พุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 19)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พฤติกรรมออนไลน์”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ราย 3 วัน ฉบับที่ 804 วันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า 8)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “e-Mail Marketing”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21-27 พฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า 9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Marketing Automation”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 7-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 9)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ภัยจากอินเตอร์เน็ต”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ราย 3 วัน ฉบับที่ 790 วันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 8)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การประยุกต์ใช้ Internet”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 หน้า 18)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศลูกค้า”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19-25 มีนาคม พ.ศ. 2550 หน้า 9บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “มิติของ Wireless Technology ตอนจบ”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal ฉบับวันที่ 19-25 มีนาคม พ.ศ. 2550 หน้า 19)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “มิติของ Wireless Technology (ตอนที่ 1)”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Telecom Journal รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12-18 มีนาคม พ.ศ. 2550 หน้า 19)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ง่ายกว่าปอกกล้วยเข้าปาก สืบค้นข้อมูลหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ราย 3 วัน ฉบับวันที่ 10-13 มีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 9)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Cyber Mall”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 9)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อานุภาพการขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation)”
(ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 4-10 กันยายน พ.ศ.2549 หน้า 19)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information Systems)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (Business Thai) ฉบับที่ 218 วันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศด้านการตลาด (Marketing Information Systems)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (Business Thai) ฉบับที่ 217 วันที่ 7-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บทบาทของระบบสารสนเทศในธุรกิจ (The Roles of Information Systems in Business)”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร Business.com Vol. 197, July 2005 หน้า 88บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยีไร้สาย M-Commerce”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 13-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคนิคและการรวมตัวในธุรกิจ e-Commerce ( Technics and Bricks in Business e-Commerce)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ บิสิเนสไทย (BusinessTHAI) ฉบับที่ 240 วันที่ 17 – 23 เมษายน พ.ศ. 2549 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (The Increasing Business Value with Networking
Computer)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (BusinessTHAI) ฉบับที่ 214 วันที่ 17-23 ตุลาคม พ.ศ.2548 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วยอินเตอร์เน็ต (The Marketing Value of the Internet)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม พ.ศ.2549 หน้า 20บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “(Online Marketing)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (BusinessThai) ฉบับที่ 227 วันที่ 16-22 มกราคม พ.ศ.2549 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การตลาดแบบการส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS Mobile Marketing)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3-9 กรกฎาคม พ.ศ.2549 หน้า 21บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (BusinessThai) ฉบับที่ 234 วันที่ 6-12 มีนาคม พ.ศ.2549 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การขายส่งบนเว็บไซต์ (Wholesaling on the Web)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย (BusinessThai) ฉบับที่ 236 วันที่ 20-26 มีนาคม พ.ศ.2549 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การขายปลีกบนอินเตอร์เน็ต (Retailing on the Internet)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12-18 มิถุนายน พ.ศ.2549 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กลยุทธ์การใช้ไอทีเพื่อการแข่งขัน (Strategic Uses IT for Competitive)”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บิสิเนสไทย รายสัปดาห์ ฉบับวันที่ 15-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 หน้า 19บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “e-Learning ในมหาวิทยาลัย”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับที่ 606 วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 หน้า 22บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อินทราเน็ต-เอ็กทราเน็ต : สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารธุรกิจและองค์กร
(Intranets-Extranets : Successful Formula for Execution Business and Organization)”
ลงตีพิมพ์ในวารสารปัญญาจักษุ ฉบับที่ 33 ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 หน้า 38บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สำนักงานอัตโนมัติ : วิวัฒนาการใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Office Automation : The New Evolution of
Information Technology)”
ลงตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2547บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศ : กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการแข่งขัน (Information Systems : The Important Strategic for
Competition) (ตอนที่ 2)”
ลงตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 178 ธันวาคม 2547 – มกราคม 2548 หน้า 172บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ระบบสารสนเทศ : กลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการแข่งขัน (Information Systems : The Important Strategic for Competition) (ตอนที่ 1)”
ลงตีพิมพ์ในวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี ฉบับที่ 177 ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2547 หน้า 168บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “นโยบายและการจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Policy and Management)”
ลงตีพิมพ์ใน สาร NECTEC ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2547บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การสับเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : กลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ (Electronic Data Interchange (EDI) : Strategy for Successful)” ลงตีพิมพ์ใน สาร NECTEC ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2544บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “หุ่นยนต์กำลังก้าวมาสู่วิถีชีวิตมนุษย์ (Robots coming into our lives)”
ลงตีพิมพ์ใน สารศรีปทุม ฉบับเดือนมกราคม-สิงหาคม พ.ศ. 2542 หน้า 17-18บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “กลไกของระบบสารสนเทศ (Machinery of Information Systems)”
ลงตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุม ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2543บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นกลยุทธ์ความได้เปรียบของมหาวิทยาลัยเอกชน”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2556 ปีที่ 59 ฉบับที่ 2 หน้า 46 – 52บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “สานฝันคนรุ่นใหม่ Galaxy Developer Academy 2013″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 136, September 2012 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Microsoft Office365 นวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 137, October 2012 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การพนันออนไลน์อบายมุขที่ไม่มีวันตาย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 138, November 2012 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “รู้ทัน Skimmer ภัยอาชญากรรมไฮเทค”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, Issue 139, December 2012 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “รู้เขา รู้เรา รู้เท่ารู้ทันสื่อออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 140, January 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google ท็อปฮิตโลกออนไลน์”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 141, February 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำคัญไฉน”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 142, March 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรมบนโลกโซเซียล”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 143, April 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การขโมยอัตลักษณ์ : ภัยคุกคามใกล้ตัว”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 144, May 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Google Apps for Education ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 145, June 2014 (Page 60-61)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เติมความฝันของชีวิต ในวัน IT DAY 2014″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 146, July 2014 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เสริมคุณวุฒิวิชาชีพ ด้าน ICT รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 148,September 2014 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “CMMI for Education”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 149,October 2014 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อุตสาหกรรมไอทีเตรียมรับมือ AEC”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 150,Novemberber 2014 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านอุปกรณ์มือถือไร้สาย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 151,December 2014 (Page 58-59)บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : ข้อได้เปรียบการแข่งขันสำหรับองค์กรยุคใหม่”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 หน้า 59 – 66บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ : ภัยคุกคามแห่งศตวรรษที่ 21”
ลงตีพิมพ์ในหนังสือแพทยศาสตร์ทหารอากาศ ฉบับเดือน กันยายน – ธันวาคม 2557 ปีที่ 60 ฉบับที่ 3 หน้า 57 – 66บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Smarter Technology Trends for 2015″
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 152,January 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 153,February 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 154,March 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ธุรกิจทำเงิน ของนักลงทุนบนอินเทอร์เน็ต”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 155,April 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “คอมพิวเตอร์สีเขียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 156,May 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “จริยธรรมขององค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 157, JUNE 2015 (Page 58-59)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Digital Economy ในบริบทของประเทศไทย”
ลงตีพิมพ์ในวารสาร CIO World & Business, ISSUE 161, October 2015 (Page 62-63)บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “(บทความพิเศษ)Social Networks: ทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ”
แพทยสารทหารอากาศ พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 ISSN 0125-0455 Page 33-41บทความพิเศษที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ : ความท้าทายสำหรับการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล”
ตีพิมพ์ในหนังสือแพทยสารทหารอากาศ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2558 ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 ISSN 0125 – 0455บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การปรับตัวให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS NOVEMBER 2015 Page 62 – 63 ISSUE 162บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความสัมพันธ์ของคนเป็นมืออาชีพทางด้านไอที”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS DECEMBER 2015 Page 60 – 61 ISSUE 163บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “Mobile Appication”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS JANUARY 2016 Page 60 – 61 ISSUE 164บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS February 2016 Page 60 – 61 ISSUE 165บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ความสำคัญของการเรียนไอที”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS March 2016 Page 60 – 61 ISSUE 166บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การใช้ IT ในอุตสาหกรรมสาธารณสุข”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS April 2016 Page 60 – 61 ISSUE 167บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ทีวีดิจิตอล”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS May 2016 Page 60 – 61 ISSUE 168บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยี 4G LTE”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS June 2016 Page 60 – 61 ISSUE 169บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทคโนโลยี 4G LTE (ตอนที่ 2)”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS July 2016 Page 60 – 61 ISSUE 170บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 2)”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS August 2016 Page 60 – 61 ISSUE 171บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงการให้บริการของมืออาชีพในอุตสาหกรรม IT”
ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS September 2016 Page 60 – 61 ISSUE 172

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์ – อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม