faculty

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
  • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
  • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
  • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
  • อิศรา  นาคะวิสุทธิ์อิศรา  นาคะวิสุทธิ์
วรรณ-1
มาลิวรรณ บุญพลอย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2203
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: maliwan.bo@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุ

ประกาศนียบัตร: Java Certification


ประสบการณ์การทำงาน :

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม