faculty

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
 • สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลกสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
 • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
 • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
 • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
 • อิศรา นาคะวิสุทธิ์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
 • ภูริลาภ จุฑาวัชระพลภูริลาภ จุฑาวัชระพล
 • ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)
 • อัจจิมา มณฑาพันธุ์อัจจิมา มณฑาพันธุ์
 • ดร.นวรัตน์ แซ่โค้วดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
 • มาสวีร์ มาศดิศรโชติมาสวีร์ มาศดิศรโชติ
 • บุญศิริ มะสันบุญศิริ มะสัน
 • พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบพิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
 • ดร.สุรชัย ทองแก้วดร.สุรชัย ทองแก้ว
 • ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณีดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
 • ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุลชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
 • นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
 • อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษมอดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
 • ทินภัทร บริรักษ์ทินภัทร บริรักษ์
 • พิรพัฒน์ จันทรพิรพัฒน์ จันทร
อัจจิมา
อัจจิมา มณฑาพันธุ์
อาจารย์ประจำ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2200
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: ajjima.mo@spu.ac.th, ajjima_m@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.S. in Computer Science
Florida Institute of Technology, USA

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน :

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (2549 - 2553)

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2548 - 2548)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2544 - 2547)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2542 - 2543)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วน (2533 - 2541)

ธนาคารทหารไทย จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (2526 - 2532)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม