faculty

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารีผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. ธนา สุขวารี
 • สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลกสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
 • มาลิวรรณ บุญพลอยมาลิวรรณ บุญพลอย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควรผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
 • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
 • จีระวรรณ วิสายอนจีระวรรณ วิสายอน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล พรหมมาพันธุ์
 • อิศรา นาคะวิสุทธิ์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
 • ภูริลาภ จุฑาวัชระพลภูริลาภ จุฑาวัชระพล
 • ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)
 • อัจจิมา มณฑาพันธุ์อัจจิมา มณฑาพันธุ์
 • ดร.นวรัตน์ แซ่โค้วดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว
 • มาสวีร์ มาศดิศรโชติมาสวีร์ มาศดิศรโชติ
 • บุญศิริ มะสันบุญศิริ มะสัน
 • พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบพิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
 • ดร.สุรชัย ทองแก้วดร.สุรชัย ทองแก้ว
 • ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณีดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
 • ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุลชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
 • นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
 • อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษมอดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
 • นุชนีย์ จินดาเลิศ
 • วรวัฒน์ ปรีดาภัทรกุล
 • ประสิทธิ์ ภัทรกุลพงศ์
 • ทินภัทร บริรักษ์ทินภัทร บริรักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัยผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
 • ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
 • ชลาธิป ทุมกานนท์ชลาธิป ทุมกานนท์
 • เฉลิมพล ทัพซ้ายเฉลิมพล ทัพซ้าย
 • ธรรมนูญ จามจุรีย์ธรรมนูญ จามจุรีย์
 • พิรพัฒน์ จันทรพิรพัฒน์ จันทร
Chalermpon
เฉลิมพล ทัพซ้าย
วิทยากรพิเศษ บรรยายวิชาคอมพิวเตอร์ให้หน่วยราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ, กรมอาชีวศึกษา, และกองทัพอากาศ เป็นต้น
อีเมล์
: paul.pattara@gmail.com

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: พบ.ม. คณะสถิติประยุกต์ สาขาคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

โรงเรียนไทยเทคนิคคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง: อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2526-2530)

โครงการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตำแหน่ง: วิทยากร อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู-อาจารย์ (พ.ศ. 2527-2531)

กองบัญชาการทหารสูงสุด
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชาคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2530-2532)

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ. 2532-2534)

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ( ETV และ ช่อง 11)
ตำแหน่ง: วิทยากรพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2537-2539)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน)

รางวัลที่ได้รับ :

โครงงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบบูรณาการ”การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสามารถพิเศษ :

โครงสร้างข้อมูล(Data Structure)ระบบฐานข้อมูล(Database) และระบบแฟ้มข้อมูล(File System)ระบบปฏิบัติการ(OS)กรรมวิธีเชิงวัตถุ(Object Oriented Methodlogy)