ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟแวร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องพีซี สำหรับการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมกับ งานด้าน โปรแกรมมิ่ง, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และยังใช้สำหรับการเรียนรู้ และทดลองการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เรียนรู้ทดสอบจริงเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังเปิดให้นักศึกษาใช้งานนอกเวลาการเรียนการสอน ได้อีกด้วย