ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟแวร์

IMG_6011_facilities_computer-science

ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอ…
IMG_6080lab09

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องพีซี สำหรับการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมกับ งานด้าน โปรแกรมมิ่ง, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และยังใ…