ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

operating-system

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางระบบปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของระบบระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นระบบปฏิบัติการ หลักในปัจจุบัน เช่น ระบบ Linux ระบบปฏิบัติการ windows ระบบ Servers ต่างๆ ฯลฯ