ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

cisco-networking

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Cisco Networkingห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายระดับสูง