ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

operating-system

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางระบบปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของระบบระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นระบบปฏิบัติการ หลักในปัจ…
advance-java

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจาวาชั้นสูง

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาระดับสูง
cisco-networking

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Cisco Networking

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายระดับสูง