ห้องปฏิบัติการวิทาการคอมพิวเตอร์

IMG_6011_facilities_computer-science

ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอ…