ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

IMG_6011_facilities_computer-science

ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร