ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

embedded-system-lab

Embedded System lab

Embedded systems คือชิ้นส่วนหลักที่เป็นมันสมองของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปัจจุบันอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพ…
IMG_6011_facilities_computer-science

ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอ…