ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ระบบการเรียนการสอนแบบเครื่องต่อเครื่อง นักศึกษาจึงมั่นใจ และเข้าถึงหลักสูตรได้ไวกับการลงปฏิบัติจริง