curriculum

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์11หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 12หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน97หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 60หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 18หน่วยกิต
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี9หน่วยกิต
รวม136หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี