curriculum

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 12หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน94หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 22หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 30หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม130หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี