ปริญญาตรี

  • ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
  • อัจจิมา มณฑาพันธุ์อัจจิมา มณฑาพันธุ์
  • อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษมอดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
  • นุชนีย์ จินดาเลิศ
  • วรวัฒน์ ปรีดาภัทรกุล
  • ประสิทธิ์ ภัทรกุลพงศ์
ปรีชา-1
ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2193
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: preecha.ta@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D (Computer Science)
Chulalongkorn University (May 2012)

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
Nation Institute of Development Administration (December 2002)

ปริญญาตรี: ฺB.Eng (Civil Engineering)
King Monkut's Institute of Technology Thonburi (May 1989)

ประสบการณ์การทำงาน :

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2556)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ 2550)

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550-2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2549-2553)

รางวัลที่ได้รับ :

Scholaship of the Centre of Excellence in Mathematics the Commission on Higher Education, Thailand from 2009-2010.Scholaship of the 90th Anniversary of Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund), Thailand, from 2009-2012.การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ , หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม