ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)        : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)        : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)    :  Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ   (ภาษาอังกฤษ)    :  B.S. (Software Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เน้นการศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ได้ตามมาตราฐานสากล บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้ นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ โดยกำหนดฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมแล้ว ยังสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดที่เป็นมาตราฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ

จุดเด่น

การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนที่สุดของมนุษยชาติ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ปัจจุบันมีวิทยาการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ที่เริ่มทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ เกิดตามหลัก ” วิศวกรรมศาสตร์ ” ซึ่งสามารถลดโอกาสล้มเหลวได้มาก นักศึกษาในสาชาวิชานี้จะเรียนรู้ถึง Software development Life Cycle เรื่อง Requirement Engineering Object – Oriented Technology, ภาษา UML, การจัดทำ Software Quality Assurance, กระบวนการบริหารโครงการ, เรื่อง CMM: (Capability Maturity Model)