ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีระดับมาตรฐานสากล
  • นักทดสอบซอฟต์แวร์และระบบ
  • นักวิเคราะห์ระบบ
  • Project Manager
  • Consultant (เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น)