ปริญญาตรี

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
 • อิศรา นาคะวิสุทธิ์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
 • ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)ดร. วสุวรรธน์ พงศ์ขจร (เบนนี่)
 • ทินภัทร บริรักษ์ทินภัทร บริรักษ์
 • พิรพัฒน์ จันทรพิรพัฒน์ จันทร
 • ชลาธิป ทุมกานนท์ชลาธิป ทุมกานนท์
 • เฉลิมพล ทัพซ้ายเฉลิมพล ทัพซ้าย
 • ธรรมนูญ จามจุรีย์ธรรมนูญ จามจุรีย์
พิภัช-1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช ดวงคำสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
โทร.
: 0 2579 1111 ต่อ 2194
แฟกซ์
: 0 2579 1111 ต่อ 2196
อีเมล์
: pipat.du@spu.ac.th

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: Master of Information Technology
University of Brussels, Belgium

ปริญญาโท: Master of Industrial Economics (HONOR)
University of Brussels, Belgium

ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศนียบัตร: Cert. RDBMS.
State University of Antwerpen (RUCA), Antwerpen, Belgium

ประกาศนียบัตร: Cert. Sun Java Training
Sun Microsystems, Singapore

ประกาศนียบัตร: Cert. Instructional Design Workshop
IBM, Thailand

ประกาศนียบัตร: Cert. Lotus Learning Space (LVC & LMS)
IBM, Thailand

ประกาศนียบัตร: Cert. Open Source LMS
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์การทำงาน :

Sripatum University
ตำแหน่ง: Director of Information Science Institute of Sripatum University (2551-2552)

Asian University of Science and Technology
ตำแหน่ง: Deputy Dean, Faculty of Business Administration (2544-2545)

Asian University of Science and Technology
ตำแหน่ง: Head of Department of MIS (2543-2544)

Kasem Bundit University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (2537-2538)

Data E-Learning Company Limited
ตำแหน่ง: Managing Director (2548-2550)

Datamat Education Company Limited
ตำแหน่ง: Managing Director (2545-2547)

Datamat Public Company Limited
ตำแหน่ง: Vice President (2539-2543)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

อาจารย์ประสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม