ปริญญาตรี

curriculum_books

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 12หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์7หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน94หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ / วิชาแกน28หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ / เอกบังคับ51หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 15หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี9หน่วยกิต
รวม133หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี