ปริญญาตรี

Proknoliz blogging success

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ความสามารถของบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์/นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ