ปริญญาตรี

PuSpu-8

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

  • เชิญอาจารย์ผู้สอนทีมีประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดประสบการตรงให้นักศึกษา
  • การสอนเน้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการใช้งานภาษาอังกฤษในการเปิดประชาคมอาเซียนในอนาคต
  • มีห้องปฏิบัติการที่มีการลงทุนเครื่องมือทางด้านระบบเครือข่ายที่ทันสมัย
  • ภาควิชามีนโยบายสนับสนุนนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีความพร้อมเพื่อที่จะสอบ Certificate ในด้านที่ตนเองถนัด
  • เชื่อมโยงกับหน่วยงานธุรกิจภายนอก เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานตรงกับสายงานทีเรียนและมีโอกาสถูกจ้างงานเมื่อเรียนจบสูงขึน