ปริญญาตรี

couse04

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม     (ภาษาไทย)       :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อย่อ      (ภาษาไทย)       :     วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม     (ภาษาอังกฤษ)   :     Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
ชื่อย่อ      (ภาษาอังกฤษ)   :     B.S. (Information and Communication Technology)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

จุดเด่น

ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกาาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น