ปริญญาตรี

BCS

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 12หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน101หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 46หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพบังคับ43หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก 12หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม137หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี