ปริญญาตรี

BCS

บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
 • และอื่นๆ